Welcome to

Eolas Ginearálta

About Us  Navigation Menu

Eolas Ginearálta 

General Information

Meastóireacht Scoile Uile

Whole School Evaluation

Polasaithe 

Policies

Raiteas Físe & Eitéas

Mission Statement & Ethos 

RGCS

GDPR

D’oscail  Gaelscoil an Chuilinn a doirse den chéad uair i 2012.

Is scoil nua Lán-Ghaeilge, comhoideachais le héiteas idir-chreidmheach í , faoi phátrúnacht  an Foras Pátrúnachta. Tá sé suite ar Bhóthar Bhaile an Phaoraigh, Baile an Tirialaigh, Baile Átha Cliath 15.

We opened our doors in August of 2012 to meet the growing demand for Irish language based education in Dublin 15. Our aim is to provide a high standard of education in an inclusive, safe and child-centred environment. This environment will promote your child’s growth, development and learning through the medium of Irish.

 

Is iad príomhaidhmeanna na scoile 

The aims of the school:

  • oideachas d’ardchaighdeán a chur ar fáil trí Ghaeilge dár ndaltaí.
  • to provide a high standard of education through Irish for all our children.
  • cumas an pháiste aonair a fhorbairt trí Churaclam Cuimsitheach na Roinne (1999) a mhúineadh.
  • to meet your child’s needs through the Revised Curriculum (1999).
  • tuiscint agus comhionannas a fhorbairt i dtaobh na Críostaíochta de.
  • to develop an understanding and a sense of equality between all Christian faiths.
  • saoithiúlacht Ghaelach a chothú sa scoil chun cur ar chumas na ndaltaí meas agus tuiscint a bheith acu ar a bhféiniúlacht chultúrtha féin agus ar fhéiniúlacht chultúrtha dreamanna eile.
  • to create an appreciation of all things Irish in the school to help children develop an understanding and respect for their own cultural identity and the cultural identity of others.
  • go mbeidh pobal na scoile rannpháirteach i dtimpeallacht shona, shlán a chruthú, ina bhfuil na páistí in ann saoirse ar bhonn na córa agus an mhuintearais a chothú.
  • that all members of the school community will strive to create a safe and happy environment in which the children can develop their sense of justice and belonging.