Welcome to

Raiteas Físe & Eitéas

About Us  Navigation Menu

Eolas Ginearálta 

General Information

Meastóireacht Scoile Uile

Whole School Evaluation

Polasaithe 

Policies

Raiteas Físe & Eitéas

Mission Statement & Ethos 

RGCS

GDPR

Ethos | Eitéas

Is bunscoil idirchreidmheach í Gaelscoil an Chuilinn.  Cothaíonn sí éiteas Críostaíochta fite fuaite i gcultúr agus tradisiúin na hÉireann. Sí an Ghaeilge príomh theanga na scoile. Bíonn an reiligiún Caitliceach agus Eaglais na hÉireann ámúineadh againn le linn am scoile. Cuirtear fáilte foimh an reachtaire agus an sagart áitiúil sa scoil. Réiteofar na páistí do na sacraimintí le linn am scoile.
Gaelscoil an Chuilinn is an inter-denominational primary school. The school promotes a Christian ethos underlined by Irish culture and traditions. Gaeilge is

the main language of our school. Both Roman Catholic and Church of Ireland faiths are taught during school time. Both the local Rector and the local Priest

are invited to visit the school. Children are prepared for the sacraments during school hours.

 

Ráiteas Físe | Mission Statement

Ard-chaighdeán oideachas a chur ar fail trí mheán na Gaeilge, báite in éiteas a chothaíonn luachanna Críostaíoch agus oidhreacht na hÉireann.
Bheadh sé mar mhian againn trí thaithí dearfach foghlamtha go dtabharfaí spreagadh do gach páiste a gcumas féin a shroichint agus a bheith neamhspleách, caoinfhulangach, cineálta agus muiníneach.

Beidh sé mar sprioc againn mar phobal scoile atmaisféar fáilteach, comhoibritheach, cumarsáideach a chothú inár measc féin, go mbeimid ag obair as lámha a chéile le na páistí a chur ar thóir a maitheasa sa saol.

 

‘Fásann an dúchas sa bhfoghlaim’